Misja


1. Rozwiązywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością,  poprzez:  • Rehabilitacje, terapię, resocjalizacje i readaptacje społeczną, prowadzona wobec osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, starszych, niepełnosprawnych i chorych i ich bliskich;
 • Diagnostykę i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób, które potrzebują pomocy;
 • Tworzenie i prowadzenie placówek umożliwiających jak najlepszą realizację specyficznie adresowanej pomocy dla osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, starszych, niepełnosprawnych i chorych i ich bliskich;
 • Tworzenie i prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • Organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz ich środowisk;
 • Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i chorych;
 • Organizowanie  obozów dla osób niepełnosprawnych i chorych;
 • Organizowanie i prowadzenie klubów, zajęć oraz imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne
 • dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych i chorych;
 • Bezpośrednia pomoc dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych  i chorych oraz ich bliskich w formie celowych funduszy, dotacji, nagród;
 • Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową i zatrudnienie dla osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych i chorych.
 • Organizowanie szkoleń, staży, konsultacji, organizowanie konferencji dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacją, leczeniem, ochroną zdrowia i edukacją;
 • Organizowanie szkoleń dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
 • Tworzenie i realizacja programów mających na celu reintegracje i asymilacje społeczna osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych  i chorych oraz ich bliskich;
 • Działalność naukowo – badawczą, której efektem jest tworzenie i ewaluacja programów terapeutycznych wspierających działania statutowe Fundacji;
 • Organizowanie i prowadzenie Funduszy celowych;
 • Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza granicami Polski;
 • Współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi - polskimi i zagranicznymi;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej;
 • Inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów statutowych.

2. Wspieranie rozwoju człowieka poprzez sztukę, poprzez: • Działania teatralne i performatywne w przestrzeniach zamkniętych i plenerach:
  • tworzenie spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci
  • współpracę z artystami wielu dziedzin
  • udział w festiwalach i przeglądach
  • wykonywanie instalacji i scenografii 
  • organizacja wydarzeń artystycznych łączących wiele rodzajów sztuk: scenicznych, audiowizualnych, plastycznych, i innych.
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, ruchowo-wokalnych i teatralnych;
 • Organizowanie różnych form edukacji artystycznej
 • Pracę laboratoryjną i badawczą:
  • rozwój artystyczny i ogólnoludzki
  • poszukiwania formalne i warsztatowe
  • prezentacje i publikacje prac
 • Organizacja imprez kulturalnych
 • Produkcję filmową
 • Wspieranie artystów:
  • w formie celowych funduszy, dotacji, nagród
  • merytoryczne
  • organizacyjno-administracyjne
  • artystyczne
  • konsultacyjne i artcoaching
 • Działalność publiczna
  • spektakle i przedstawienia
  • prezentacje 'work in progress'
  • próby otwarte
  • wykłady
  • prowadzenie strony WWW
  • wydawnictwa papierowe, elektroniczne
  • multimedia
 • Powoływanie i prowadzenie instytucji kulturalnych i edukacyjnych w szczególności teatrów i grup skupiających artystów różnorodnych dziedzin sztuki
 • Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza granicami Polski;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów statutowych.