Cele Fundacji


1. Rozwiązywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością, w tym:

 • Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
 • Wspieranie rozwoju własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności;
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie;
 • Niesienie i organizowanie pomocy osobom oraz członkom ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, wynikających z braku dostępu do opieki, edukacji, terapii psychorozwojowej,  niemożności zdobycia pracy i jej utraty, w szczególności z powodu niepełnosprawności,  ułatwiając im ponowną integrację z rynkiem pracy i przeciwdziałając zjawisku wykluczenia społecznego;
 • Stymulowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z wykluczenia lub zagrożenie wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem metod właściwych dla kultury oraz działań poprzez sztukę;
 • Szkolenie zawodowe osób i organizacji zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją, terapią;
 • Szkolenie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych;
 • Prowadzenie warsztatów rozwojowych i terapeutycznych w szczególności poprzez edukacje, rekreacja, pracę i sztukę;
 • Działanie na rzecz promocji profilaktyki i ochrony zdrowia;
 • Upowszechnianie wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych;
 • Inspirowanie, animowanie, promocja i stwarzanie możliwości zarobkowania z wykorzystaniem  utworów, produktów i dzieł powstałych podczas pracy terapeutycznej i artystycznej  przez podopiecznych Fundacji ;
 • Sprawowanie opieki dziennej stałej lub okresowej nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi lub wykluczonymi;
 • Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat niepełnosprawności sprzężonych oraz autyzmu;
 • Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat diety bezglutenowej, bez cukrowej i bez mlecznej;
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym i ich bliskim w pokonywaniu trudności związanych z ich ograniczeniami i brakiem akceptacji społecznej.

2. Wspieranie rozwoju człowieka poprzez sztukę, w tym:

 • tworzenie kompleksowej i  zintegrowanej platformy  zrównoważonego rozwoju osobistego przez sztukę;
 • rozwijanie artystyczne społeczeństwa i jednostek;
 • holistyczny rozwój człowieka przez działania artystyczne;
 • wspieranie osobistego rozwoju przez realizację dążeń artystycznych;
 • humanistyczna praca nad wokalnym, ruchowym i aktorskim warsztatem w poszukiwaniu inspiracji i możliwości improwizacyjnych;
 • rozpowszechnianie teatru jako wyjątkowego/szczególnego spotkania człowieka z człowiekiem;
 • edukacja w kierunku znajomości teatru i sztuki scenicznej;
 • identyfikacja potrzeb młodych artystów i wspieranie ich realizacji;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów ogólnoludzkich przez sztukę;
 • zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych i artystycznych;
 • realizacja indywidualnych celów artystycznych człowieka dla dobra ogólnego;
 • propagowanie działań teatralnych jako środka edukacji, rozwoju  i terapii;
 • zachęcanie do działań artystycznych i uświadamianie roli sztuki w życiu;
 • spójne i wielodziedzinowe tworzenie dzieł sztuki jako formy ekspresji człowieka;
 • rozwój i praca artystyczna jako osobisty środek komunikacji i poznania siebie;
 • badanie i odkrywanie naturalnych i archetypicznych zależności w relacjach międzyludzkich;